Екатеринбург: +7 (343) 328-55-99

+7 (343) 328-55-99

Таблица применения геотекстиля

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ

Виды работ Плотность
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Для укладки дорог         V V V V V    
Обустройство садовых дорожек V V V V              
В основании дорожного полотна         V V V V      
Для строительства автомагистрали             V V V V  
Автостоянки       V V V          
Автостоянки с тяжелой техникой           V V V V    
Аэропорт                   V V
Железные дороги                 V V V
Спортивные площадки (искусственный газон)   V V V              
Спортивные площадки (с натуральной травой)   V V V              
Под фундамент зданий           V V V V    
Фундамент зданий (3 и более этажей)             V V V V V
Армирование склонов (укрепление)     V V V V          
Для дренажных системы     V V V            
Отмостки и гидроизоляция фундамента   V V V V            
Инверсионная кровля (защита геомембраны, дренаж)     V V V            
Сельское хозяйство V V V                
Для укрытия растений (роз)         V V          
Укрытие семян         V V          
Гидротехнические работы         V V V        
Для пруда, водоема       V V V V        
Берега реки и каналы       V V V V V      
Водохранилище         V V V V      
Утилизация отходов           V V V      
Для дренажа   V V V V V